Through The Smoke BBQ

New logotype for Through The Smoke BBQ in Olathe, Kansas.